Személyes adatok kezelése

Adatokat kezelő (Szolgáltató) megnevezése:

Durst Angéla Veronika e.v. (adószám: 68442697-1-41)

Nyilvántartási szám: 51753232

Nyilvántartást vezető hatóság: Belügyminisztérium

Székhely: 1042 Budapest, Rózsa utca 11. Ü/6

Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban

Bankszámlaszám:10403435-50526869-49511007 (K&H Bank)

Szolgáltató elérhetőségei:

Postacím: 1042 Budapest, Rózsa utca 11. Ü/6,

Telefon: 06202776081

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A www.mehpempomagyarorszag.hu oldal használata során a Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, ide nem értve a kiszállítással kapcsolatos adatok továbbítását a futárszolgálat számára.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató mindaddig megőrzi, amíg a Felhasználó nem kéri azok törlését.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele. Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, kérésre a Szolgáltató jelszót ismerteti, melyet elküld a regisztráció során megadott e-mail címre. Kérésre a szolgáltató a jelszavat módosítja.

A Felhasználónak jogában áll, hogy adatait a helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szolgáltatótól kérje. A Felhasználó joga, hogy regisztrációját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

Az adatkezelés tárgyi hatálya kiterjed a www.mehpempomagyarorszag.hu által folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.


Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden adatkezelése megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek elérhetők a https://mehpempomagyarorszag.hu/személyes adat és kezelése címen.

Az adatkezelő jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására úgy, hogy erről előzetesen tájékoztatja a felhasználókat a https://mehpempomagyarorszag.hu/személyes adat és kezelése címen és az általuk megadott email címre történő értesítéssel.

Az adatok Szolgáltató általi felhasználása

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat elsősorban a vásárlás során történő azonosítás, a vásárolt termék kézbesítése, valamint számlázás céljából használja fel. Amennyiben a Felhasználó ehhez a regisztráció során hozzájárult, a Szolgáltató jogosult arra, hogy részére e-mail utján a szolgáltatással összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, vagy reklámot küldjön. Amennyiben a felhasználó ehhez hozzájárul, a regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek. 

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt a Szolgáltató felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, a Szolgáltató az adatokat törli. A Szolgáltató az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató  személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, csak a felhasználók számára világos céllal, és csak a szükséges ideig.
Amennyiben a felhasználó adatlapja törlésre kerül, az adatokat a szolgáltató rendszere három munkanapon belül törli.

A felhasználó kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy az tájékoztassa személyes adatai kezeléséről, valamint írásos megkeresésével kérheti adatainak törlését. Ezen kéréséknek a Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban eleget tenni.

A felhasználó felelőssége

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a Felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy hozzászólásaival más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden Felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.
Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza.

A felhasználó köteles tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat; valamint köteles tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól, ugyanazon (vagy hasonló tartalmú) üzenet többszöri elküldésétől, ha az más, vagy mások zavarására szolgál.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. A felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul. Különösen tilos warez jellegű oldalak linkjeit, illetve warez tartalomra mutató direkt linket feltüntetni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje.

A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott jogait elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

Elektronikus üzenetek

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni.
A küldött elektronikus üzenetekben a Felhasználónak a Leiratkozás hivatkozásra való kattintással, lehetősége van a további üzenetek küldésének a leállítására. Amennyiben az elektronikus üzenetben lévő Leiratkozás hivatkozás nem működik, úgy a leiratkozást írásban is kérheti, a Szolgáltatóe-mail címére küldött üzenettel.

Amennyiben jogainak jogszabálysértő kezelését észleli, panaszával a Hatósághoz fordulhat:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834
Telefon: +36-1-3911400
Telefax: +36-1-3911410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.